§1 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z programu punktów lojalnościowych w sklepie internetowym (dalej zwany "Sklepem").

2. Program punktów lojalnościowych ma na celu nagradzanie stałych klientów Sklepu za dokonywanie zakupów i umożliwia wymianę punktów na kody rabatowe.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu programu punktów lojalnościowych. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu.

4. Osoba korzystająca z programu punktów lojalnościowych (dalej zwana "Uczestnikiem") akceptuje niniejszy regulamin w momencie przystąpienia do programu.

§2 Przyznawanie punktów lojalnościowych


1. Punkty lojalnościowe są przyznawane Uczestnikowi w zależności od dokonanych zakupów.

2. Punkty są przyznawane w następujący sposób:

a. Za każde wydane 10 złotych Uczestnik otrzymuje 1 punkt lojalnościowy.

b. Punkty są przyznawane po dokonaniu płatności i zaksięgowaniu wpłaty w przypadku płatności online, lub po odebraniu przesyłki w przypadku płatności przy odbiorze.

c. Punkty nie są naliczane za produkty objęte promocjami, przecenami lub innymi obniżkami cen.

§3 Wartość punktów lojalnościowych


1. Wartość 1 punktu lojalnościowego wynosi 50 groszy.

2. W momencie wymiany punktów na kody rabatowe, wartość punktów zostaje przeliczona na odpowiednią wartość rabatu.

§4 Ważność punktów lojalnościowych


1. Punkty lojalnościowe są ważne przez okres jednego roku od momentu ich przyznania.

2. Po upływie tego okresu, niewykorzystane punkty zostaną automatycznie skasowane z konta Uczestnika.

§5 Wymiana punktów lojalnościowych


1. Uczestnik może wymienić zgromadzone punkty lojalnościowe na kody rabatowe.

2. Wymiana punktów na kody rabatowe odbywa się poprzez zalogowanie się na swoje konto w Sklepie i przejście do zakładki "Moje konto" -> "Punkty lojalnościowe".

3. Uczestnik ma możliwość wyboru dostępnych kodów rabatowych w zależności od zgromadzonej liczby punktów.

4. W przypadku wymiany punktów na kod rabatowy, wartość punktów zostaje odjęta od salda punktów lojalnościowych na koncie Uczestnika.

§6 Prawa i obowiązki Uczestnika


1. Uczestnik programu punktów lojalnościowych ma prawo do korzystania z nagromadzonych punktów zgodnie z niniejszym regulaminem.

2. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania warunków programu punktów lojalnościowych oraz postanowień regulaminu Sklepu.

3. Uczestnik nie może przenosić lub wymieniać punktów lojalnościowych na gotówkę lub inne środki finansowe.

4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie z konta i utrzymanie poufności danych logowania.

§7 Zmiana lub zakończenie programu punktów lojalnościowych


1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia programu punktów lojalnościowych w dowolnym momencie, z zachowaniem przepisów prawa.

2. W przypadku zmiany lub zakończenia programu, Uczestnik zostanie poinformowany o tym drogą elektroniczną lub za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

§8 Postanowienia końcowe


1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji nowej wersji na stronie internetowej Sklepu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

4. W przypadku sporów wynikłych z niniejszego regulaminu właściwym sądowym miejscem rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

Prosimy zapoznać się z powyższym regulaminem przed przystąpieniem do programu punktów lojalnościowych.

  • Rejestracja

Rejestracja nowego konta